Resource id #5 ทำไมเศษผ้าขาดตลาด

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

knowledge

ทำไมเศษผ้าขาดตลาด

สภาวะเศษผ้าขาดตลาดสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยที่ทำให้การผลิตและการบริโภคหรือความต้องการใช้เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม น้อยลง รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการบริโภคและความต้องการที่น้อยลงด้วย
นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยอื่นทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความต้องการเศษผ้ามากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เศษผ้าขาดตลาด จากผลการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ลดลง  
 ในสภาวะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ การ์เม้นท์ มีเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตน้อยลงนั้น เกิดจากหลายปัจจัยที่อาจทำให้ผู้บริโภคต้องการซื้อเสื้อผ้า หรือ เครื่องนุ่งห่มน้อยลง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลให้ผู้บริโภคประหยัดขึ้น , การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต, และทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเปลี่ยนไป ขอขยายความดังต่อไปนี้
1.    เศษผ้าขาดตลาด จาก สภาพเศรษฐกิจ: ในสภานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือมีปัญหา จะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือย ทำให้ความต้องการซื้อเสื้อผ้า อาจลดลง
2.    เศษผ้าขาดตลาด จาก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต :  จากสถานการณ์โรคระบาด (covid2019) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการทำงาน การทำงานที่บ้าน (work from home) เป็นการลดการเดินทางและการเข้าสังคม ส่งผลให้ความต้องการในการซื้อเสื้อผ้าใหม่น้อยลง บางคนอาจปรับตัวกับวิถีชีวิตที่มีการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ อย่างมีสติและระมัดระวัง.
3.    เศษผ้าขาดตลาด จากจิตสำนึกด้านการบริโภค : ความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันมนุษย์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากรกันมากขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ความต้องการในการซื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มใหม่น้อยลง
เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ความต้องการซื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มน้อยลดลงนั้น อาจเกิดจากหลายปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อความต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มลดลง ส่งผลให้การผลิตลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อไม่มีการการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นสาเหตุที่ทำให้เศษผ้า ขาดตลาด นั่นเอง
เศษผ้าขาดตลาด แต่ในขณะเดียวกันความต้องการใช้เศษผ้าในตลาดเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นและปัจจัยทางธรรมชาติส่งผลให้มีความต้องการมากขึ้นอีก
เศษผ้า หมายถึง ผ้าที่มาจากส่วนที่เหลือจากการตัดผ้า หรือ สิ่งที่มาจากกระบวนการผลิตสิ่งทอหลังจากได้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักแล้ว เศษผ้าจะออกมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานการ์เม้นท์ โรงงานผลิตเสื้อผ้า จากปัจจัยข้างต้น ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มลดลง ส่งผลให้เศษผ้าขาดตลาด แต่ขณะเดียวกับความต้องการใช้เศษผ้าในอุตสาหกรรม เช่น ผ้าเช็ดเครื่องทำความสะอาด  ที่ใช้ทำความสะอาดในองค์กร อุตสาหกรรม ยังมีความต้องการอยู่เท่าเดิม และยังหาสินค้าทดแทนไม่ได้ ส่งผลให้ เศษผ้าขาดตลาด
เดือน มกราคม ค.ศ.2022 มีการพบว่าฝ้ายขาดตลาด นั่นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากตัวประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตฝ้ายอาจมีปัญหาหรือขาดแคลน (จะขยายความให้ในบทความถัดไป) จึงนำเศษผ้ามารีไซเคิล (ตีใย) กันมากขึ้น ส่งผลให้เศษผ้าขาดตลาด
       เศษผ้า หมายถึง ผ้าที่มาจากส่วนที่เหลือจากการตัดผ้าในอุตสาหกรรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เศษผ้าขาดตลาดส่งผลให้กระทบกับผู้บริโภค โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เศษผ้า ทำความสะอาด เป็นต้น